Журнал МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Содержание N52
Содержание №52 (2009-03)

Содержание N51
Содержание №51 (2009-02)

Содержание N50
Содержание №50 (2009-01)

Содержание N49
Содержание №49 (2008-06)

Содержание N48
Содержание №48 (2008-05)

Содержание N47
Содержание №47 (2008-04)

Содержание N46
Содержание №46 (2008-03)

Содержание N45
Содержание №45 (2008-02)

Содержание N44
Содержание №44 (2008-01)

2007:
Содержание №43 (2007-08)
Содержание №42 (2007-07)
Содержание №41 (2007-06)
Содержание №40 (2007-05)
Содержание №39 (2007-04)
Содержание №38 (2007-03)
Содержание №37 (2007-02)
Содержание №36 (2007-01)

2006:
Содержание №35 (2006-10)
Содержание №34 (2006-09)
Содержание №33 (2006-08)
Содержание №32 (2006-07)
Содержание №31 (2006-06)
Содержание №30 (2006-05)
Содержание №29 (2006-04)
Содержание №28 (2006-03)
Содержание №27 (2006-02)
Содержание №26 (2006-01)

Предыдущие годы:
№25 №24 №23 №22 №21 №20 №19 №18 №17 №16 №15 №14 №13 №12 №11 №10 №09 №08 №07 №06 №05 №04 №03 №02 №01

 

"Молочна промисловість" №45 (2008 №2)

НОВИНИ / NEWS (5)

КОМЕНТАР / COMMENTS

Чи готова молочна галузь України працювати в умовах СОТ? / Is Ukrainian dairy industry ready to work under WTO соnditions? (9) [PDF]

АНАЛІТИКА / ANALYTICS

Стан молочної галузі України / Ukrainian dairy industry today (12)

ІНГРЕДІЄНТИ / INGREDIENTS

Інгредієнти для виробництва молочних продуктів в українських реаліях / Ingredients for dairy production in Ukrainian reality (18)

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ / QUALITY AND SAFETY

Як потрапити на ринок ЄС / How to get to the EU market (24)

Микола Осейко: "Час розмов про підтягування до євростандартів минув" / M.Oseyko: "The time for pullig up to European standards is over" (26)

Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняної молочної промисловості у контексті вступу України до СОТ / The ways of strengthening competitiveness of national dairy industry considering Ukraine's joining of WTO (28)

ІНТЕРВ'Ю / INTERVIEW

Рекордно високі ціни на молоко. Коментарі експертів / The record high milk prices. Expert comments (32) [PDF]

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

Знакомство с молочной промышленностью Дании / Meeting the dairy industry of Denmark (34)

А як у них, в Німеччині? How do they manage it in Germany? (36)

МАРКЕТИНГ / MARKETING

Кияни про любов до молочного та ціни. Без коментарів / Kyivites about love to dairy products and prices. No comment (42) [PDF]

НАУКА / SCIENCE

Рижкова Т.М., к.т.н., доцент, Харківська державна зооветеринарна академія, "Національний стандарт України. "Молоко сировина - козине". Технічні умови. ДСТУ: 2005" / Т. Ryzhkova, PhD, Senior Lecturer, Kharkiv State Academy of Zoo_Veterinary. "The National Standard of Ukraine "Raw goat milk. Technical Regulations DSTU: 2005" (43)

Дідух Н.А., к.т.н., докторант, Могилянська Н.О., аспірант, кафедра технології молока та сушіння харчових продуктів, Одеська національна академія харчових технологій, Україна. Розробка режимів гомогенізації молочно_жирових сумішей для функціональних молочних напоїв діабетичного призначення / N. Didukh, PhD, Senior Lecturer, N. Mogylyanska, Post Graduate, Chamber for dairy technology and food drying, Odessa National Academy of Food Technologies, The development of the modes of homogenization of the butterfat mixtures for functional milk drinks for use by diabetics (46)

Мінорова А.В., к.т.н., Романчук І.О., к.т.н., Недорізанюк О.П., Технологічний інститут молока та м'яса УААН, Кучерук Д.Д., д.х.н., Інститут коллоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Демінералізація підсирної та кислої молочних сироваток електродіалізом / A.Minorova, PhD, I. Romanchuk, PhD, O. Nedorizanyuk, Techological Institute for Dairy and Meat, D. Kucheruk, DSc (Chemistry), Dumansky Institute for Colloid Chemistry and Chemistry of Water. Demineralization of cheese whey and milk whey by electrodialysis (49)

Шингарева Т.И., к.т.н., доцент, Василенко З.В., д.т.н., профессор, Красоцкий С.В., аспирант, Могилевский государственный университет продовольствия, кафедра технологии молока и молочных продуктов. Некоторые аспекты использования молокосвертывающих ферментов / T.Shingareva, PhD, reader, Z. Vasilenko, DSc, Professor, S.Krasotskiy, post-graduate, Mogilev State Food University, Dairy Technology and Products Department . Some aspects of use of milk_coagulating ferments (51)

Шурчкова Ю.О., д.т.н., Ромоданова В.О., к.т.н, Савчук О.М., к.б.н., Недбайло А.Є. аспірант, Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Фракційний склад білків та термостійкість молока в залежності від різних способів обробки / Yu. Shurchkova, DSc, V. Romodanova, PhD, O. Savchuk, PhD (Biology), A. Nedbaylo, post_graduate, Institute of Technical Thermophysics, National Academy of Science of Ukraine. Fraction composition of proteins and thermostability of milk subject to different ways of processing (57)

Рашевська Т.О. к.т.н., доцент, Національний університет харчових технологій. Вплив наноструктури на мікробіологічні процеси у вершковому маслі з полісахаридами при його зберіганні /T.Rashevska, PhD, Senior Lecturer, National University of Food Technologies. The impact of nanostructure on microbiologic processes in butter with polysaccharides at its storage (60)


 


 

© Молочна Промисловість, 1999-2009